Teatr Arka Wrocław

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Operatorem witryny internetowej pod adresem teatrarka.pl (dalej: Witryna) jest Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i pełnosprawnych – Jesteś My, Adres: Rogowska 76/33 54-440 Wrocław, adres e-mail: teatr@teatrarka.pl. Numer KRS:KRS 0000591308, Numer REGON:363218284, Numer NIP:8943070314 (dalej: Sprzedający).
 3. Regulamin określa:
  1. zasady działania Witryny oraz korzystania z niej,
  2. zasady tworzenia konta Klienta w Witrynie oraz korzystania z niego,
  3. zasady składania zamówień na towary za pośrednictwem Witryny i ich odbioru w Punkcie Sprzedaży,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego, w szczególności rozpatrywanie przez Sprzedającego reklamacji,
  5. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.
 4. Regulamin dostępny jest na Witrynie pod adresem: teatrarka.pl, na której dostępna jest opcja pobrania Regulaminu umożliwiająca jego pozyskanie, utrwalenie na urządzeniu końcowym oraz wydruk.
 5. Klientemjest podmiot posiadający konto Klienta na Witrynie.
 6. Korzystanie z Witryny oraz złożenie zamówienia przy pomocy Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz jego postanowień.

 

 1. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY
 2. Do korzystania z Witryny, w szczególności do składania zamówień, wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz programem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • TWORZENIE KONTA KLIENTA
 1. Utworzenie konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Witrynie, w którym wskazane zostanie imię, nazwisko, numer telefonu adres poczty elektronicznej oraz następczą akceptację przez Klienta linku weryfikacyjnego otrzymanego przez Klienta na podany w formularzy rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 2. Klient ma obowiązek aktualizacji dane zawartych na koncie Klienta za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 3. Konto Klienta zostanie usunięte, w sytuacji, w której:
 4. Klient zawarł na swoim koncie dane niezgodne z rzeczywistością lub dane nieaktualne,
 5. Klient korzysta z Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 6. Osoba, której konto Klienta zostało usunięte może ponownie utworzyć konto Klienta wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, WARUNKI ODBIORU TOWARU
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowane w Witrynie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Klient może złożyć zamówienie na towar za pośrednictwem formularza dostępnego w Witrynie dodając poszczególne towary do „Koszyka”. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” do czasu wykonania czynności opisanych w pkt 5 poniżej.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Złożenie zamówienia następuje po akceptacji niniejszego regulaminu, w momencie wyboru opcji „Zamawiam”.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, że spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, a zakup towaru nie jest dokonywany na kredyt lub pod zastaw, jak również w celu dalszej odsprzedaży.
 7. Płatność za zamówienie możliwa jest przez bramkę płatności PayU, mogą także wystąpić koszty manipulacyjne
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedający może skontaktować się z Klientem za pomocą podanego przez Klienta adresu e-mail lub numeru telefonu w celu:
 9. zweryfikowania podanych przez Klienta danych osobowych,
 10. poinformowania Klienta o wydłużonym terminie realizacji zamówienia,
 11. wyjaśnienia innego rodzaju wątpliwości dotyczących szczegółów realizacji zamówienia.
 12. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi w przypadku braku towarów na magazynie Sprzedającego.
 13. Odbiór zamówionych towarów przez Klienta, co do których Klient otrzymał potwierdzenie zgodne z pkt 8 powyżej, odbywa się wyłącznie w Punkcie Sprzedaży w godzinach jego otwarcia.
 14. Miejscem wykonania umów sprzedaży towarów (miejscem spełnienia świadczenia) jest Punkt Sprzedaży.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 dni od wydania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w Witrynie pod adresem: …
 4. Klient korzysta z swojego prawa do odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do którego należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Punktu Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odstąpienie od Umowy. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od zwrotu towaru / przekazania dowodu odesłania towaru do Punktu Sprzedaży przy użyciu tej samej metody, której użył Klient dokonując zakupu.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego towaru.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:
 9. jeżeli towar został otwarty,
 10. w przypadku produktów ulegających zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 11. Jeżeli towar został użyty

 

 1. REKLAMACJE
 2. Klientowi będącemu przedsiębiorcą uprawnienia z tytułu rękojmi nie przysługują. Zastosowanie ma art. art. 5564ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar:
 4. jest niezgodny z zamówieniem.
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji:
  1. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres … albo
  2. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego albo
  3. osobiście w Punkcie Sprzedaży
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne może okazać się dostarczenie zakupionego towaru do Punktu Sprzedaży wraz z dowodem jego zakupu.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zostanie poinformowany pisemnie na wskazany przez Klienta adres.
 8. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje o dostępnych dla Klienta będącego konsumentem pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem hnp://www.uokik.gov.p
 2. Sprzedający informuje, iż Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym;
 5. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

 

 • DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest Sprzedający. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem dany kontaktowych Sprzedającego wskazanych w regulaminie.
 2. W celu prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówienia, zawarcia z Klientem umowy oraz świadczenia usług Klientowi, obsługi reklamacji Sprzedający przetwarzać będzie dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) z uwzględnieniem art. 18 ustawy
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia założenie konta Klienta oraz złożenie zamówienia, jak i jego odbiór.
 5. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z Klientem umowy, a także po jej zakończeniu dla:
 6. rozpatrywania reklamacji,
 7. wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,

nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom wspierającym Sprzedającego w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. zapewniającym usługi płatnicze, a także podmiotom i ich pracownikom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi wymagające dostępu do danych Klienta – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 2. Przysługujące Klientowi prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:
 3. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. prawo do przenoszenia danych,
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 10. Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Sprzedający nie będzie używać danych osobowych Klienta do profilowania tj. przeprowadzania analiz z ich wykorzystaniem.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy

ADRESAT:

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i pełnosprawnych – Jesteś My

Adres: Rogowska 76/33 54-440 Wrocław, adres e-mail: teatr@teatrarka.pl. Numer KRS:KRS 0000591308, Numer REGON:363218284, Numer NIP:8943070314

ODSTĘPUJĄCY:

___________________________

imię i nazwisko konsumenta

 

___________________________

adres konsumenta

niniejszym odstępuję od UMOWY SPRZEDAŻY

 

___________________________

data zawarcia umowy/odbioru towaru

____________________

data, podpis

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: 

ZALOGUJ SIĘ